Foredrag og opplæring

 

Advokat Danielsen og psykolog Jonsson har et unikt tverrfaglig samarbeid og bred erfaring fra hver sin praksis med å jobbe med foreldre i høykonflikt. På sine foredrag tilbyr de innsikt i egne opplevde utfordringer i møte med foreldrene. Danielsen og Jonsson tilbyr foredrag for flere yrkesgrupper, som hver og en må håndtere foreldre i konflikt. I løpet av foredraget gjennomgås viktige utfordringer offentlig ansatte har i møte med foreldrene, og hvert foredrag tilpasses den aktuelle yrkesgruppen.

For familieveiledere og barnevernspedagoger

I foredrag for familieveiledere og barnevernspedagoger går rådene blant annet på hvordan de bedre kan sikre at de kommer til kjernen av problematikken og unngå at det konkluderes feilaktig og for raskt slik at ikke arbeidet videre med foreldrene baserer seg på vage og feilaktige hypoteser.

I tillegg har vi erfart at det er veldig viktig å være konkret, tydelig og styrende i møte med foreldrene og vi vil gjennomgå konkret hvordan dette bør gjennomføres i hvert ledd i prosessen med foreldrene.

Innhold:

  • Hvordan sikre at kommunikasjonen med foreldrene er konkret, tydelig og styrende.
  • Hvordan håndtere en situasjon hvor du føler aversjon mot en av foreldrene.
  • Unngå å ta parti med en av foreldrene og sikre at begge forstår konsekvensene av å inngå en avtale eller samtykke til et hjelpetiltak.
  • Hvordan få det riktige bilde av saken- unngå å basere saken på anklager .

Hvordan møte foreldre i høykonflikt

For lærere, barnehagepersonell og helsesøstre

I foredrag for lærere, barnehagepersonell og helsesøstre byr vi på konkrete verktøy og råd for å gjøre de mer trygge og komfortable på å håndtere problemet mer effektivt og energibesparende, slik at det ikke tar fokus og energi vekk fra de primære oppgavene.

I samtaler med representanter for disse yrkesgruppene har vi fått dannet oss et godt bilde på hva som er utfordrende i møte med skilte foreldre i høykonflikt i deres arbeidshverdag.
Håndtering av skilte foreldre har blitt en stadig større del av deres hverdag og flere opplever at de er usikre på hvordan de best kan møte foreldrene i denne fasen.

Sammenholdt med tilbakemeldinger fra disse yrkesgruppene og våre egne erfaringer fokusere vi blant annet på følgende temaer i vårt foredrag:

Innhold:

  • Unødvendig med foreldremøter og elevsamtaler hver for seg.
  • Unngå å være hobbypsykologer for foreldrene på gangen
  • Hvordan ivareta barnet uten å bli involvert i konflikten.

Når du hopper til løsningen for raskt

Vi reflekterer videre rundt spørsmålet om det er en viss type mennesker som blir parter i høykonflikter. Og hvis svaret er JA, må vi da være bevisst dette og håndtere de litt annerledes enn andre personligheter? Vi ser det også som hensiktsmessig at det settes av god tid til konkrete spørsmål fra deltakerne underveis i foredraget.